SO-KOOL HAPPY

ฟิล์มอาคาร

    SO-KOOL Happy เป็นฟิล์มยอดนิยม มีชั้นกาวที่เหนียวแน่น คงทน แข็งแรง ผ่านกระบวนการผลิตที่มาตรฐานในระดับสากล และมีคุณสมบัติพิเศษไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ลดความร้อนดีเยี่ยม ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99%  สวยงาม สามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจน  มีความเป็นส่วนตัว  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รับประกันคุณภาพ 8 ปี

Back to top